Araç Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Konut Sigortası, İşyeri Sigortası, DASK, Seyahat Sigortası

Örnek Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:4/1
Altındağ / ANKARA

444 7 297
sigorta@turktelekombys.com.tr

image

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar.

    Devamı...
image

Kasko Sigortası Nedir?

Kasko Sigortası, herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalı kişinin iradesi dışında araç hareket halindeyken ya da dururken hasara uğraması, çalınması, yanması ve kaza gibi durumlarda sigorta sahibine tazminat ödenmesini sağlar.

Kasko Sigortası, zorunlu Trafik Sigorta’sının aksine karşı taraftaki aracı değil; sigorta sahibinin kendi aracını güvence altına almasını sağlar ki bu durum Kasko ve Trafik sigortaları arasındaki farktır. Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Kasko sigortasının başlangıcı ve bitimi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.

İsteğe bağlı sigortalar arasında yer alan Kasko Sigortası’nı TT BYS PLATİN Sigorta’nın avantajlı ve kapsamlı sigorta poliçeleriyle birlikte güçlendirebilir, araba sürme keyfinize güveni ve huzuru ekleyebilirsiniz.

Kasko Sigortası Teminatları

Çarpma-çarpılma; Gerek hareket halinde, gerekse hareketsizken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani, harici etkiler neticesinde sabit ya da hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları,
Aracın Yanması; Bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın ve infilakı,
Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs; Aracınızın çalınması, çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo-teyp, telefon ve benzeri aksesuarların çalınması sonucu meydana gelebilecek hasarlar. Teminat, poliçede belirtmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. ” denilmekle bu sigortanın konusu belirtilmiştir.

(KMAKSGŞ) Karayolları Motorlu Araçlar Kasko Sigortası Genel Şartları’nın A.4. maddesinde sayılan ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek olan haller şunlardır:

• Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
• Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
• Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
• Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
• Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
• Taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar,
• Taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

KMAKSGŞ’ nın A.5. maddesinde sayılan kasko sigortası teminat dışında olan haller şunlardır:

• Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,
• Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu bütün zararlar, (Bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
• Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Poliçede gösterilen taşıtın, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre, gerekli sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıtın, uyuşturucu maddeler veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
• Taşıta, sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kimseler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
• Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,
• Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ve lastiklerde meydana gelen zararlar,
• Taşıtın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
• Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında meydana gelen zararlardır.
ZMSS ( Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ) ile işletenin veya araç sürücüsünün kusurlu davranışı ile 3. şahsa vereceği zarar teminat altına alınmakta iken, Kasko Sigortası ile sigortalının aracında meydana gelen ve sigorta kapsamında olan zarar teminat altına alınmaktadır.

Kasko Primlerine Neler Etki Eder ?

Birçok sigorta şirketi kasko primlerini kişiye özel olarak vermektedir. Bu primlerin hesaplanmasında bazı ana faktörleri göz önüne alarak size prim verir. Bu faktörler sizin için aşağıda belirtilmiştir.

Yaş ve Cinsiyet:

Kasko primlerinde cinsiyet durumları etki göstermektedir. Örneğin genç bir sürücü iseniz ödeyeceğiniz kasko primi daha yüksek çıkabilmektedir. Genç sürücüler istatistiksel duruma göre tecrübesiz sayılır ve kaza yapma oranları daha yüksektir.

Aracın Sınıfı Ve Yaşı:

Araçların modeli ve yaşı da kasko primine etki eden faktörler arasında yer alır. Yaş durumu yüksek olan bir araç daha fazla masraf çıkaracağı göz önüne alınır ve primi ona göre hesaplanır. Bundan dolayı araç seçimlerinizde yaşının küçük olmasına özen göstermeniz gerekir.

Motor Gücü:

Aracınızın motor gücü yüksek ise kasko primleri de yüksek çıkmaktadır. Düşük motorlu araçlar daha az prim öderler.

Şehir:

Yaşadığınız şehir de primlere etki eder. Olduğunuz yerde kaza oranları yüksek ise yaptıracağınız kasko primleri de yüksek çıkabilmektedir.

Trafikteki Sicil Durumunuz:

Sürekli kazan yapan biri iseniz ve geçmişte kaza kayıtlarınız varsa yeni yaptıracağınız araçta kasko primleri de yüksek çıkacaktır. Bir yıl boyunca aracınız ile kaza yaşamazsanız hasarsızlık indiriminden yararlanarak primlerinizi düşürebilirsiniz.
image

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir.

    Devamı...
image

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Trafik Sigortası, Türkiye'deki en yaygın sigorta türlerinden biridir.

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır ve karayolunda seyreden araçların üçüncü şahıslara vereceği maddi ve bedeni zararları karşılar. Aracı işleten kişinin kendi aracına veya kendi kendisine vereceği zararları karşılamaz, Kasko sigortasının yerine geçmez. Trafik sigortası, manevi tazminat taleplerini de karşılamaz.

Trafik sigortası, zorunlu tarifeye bağlıdır. Teminat sınırı ve tavsiye niteliğindeki tarife primi Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir ve yayımlanır. 2009 yılından itibaren teminatlar değil ama, ödenecek primler konusunda sigorta şirketleri serbest bırakılmıştır. Prim, aracın türü (otomobil, motosiklet, otobüs, vs.), ticari olup olmaması, kayıtlı olduğu il gibi bazı etkenlere bağlı olarak değişir. Normalde bir yıl süreyle düzenlenir, primi peşin ödenir. Trafik sigortası poliçesi, aynı zamanda makbuz yerine geçer.

Sigortalanan dönemde meydana gelen hasarlar, bir sonraki yıl ödenecek primi etkileyecektir. Hasar meydana gelmemesi durumunda, bir sonraki dönem sigortasına hasarsızlık indirimi uygulanır. Bu indirim yıldan yıla artar. En yüksek indirim oranı %20'dir. Buna karşılık, hasar meydana gelmesi halinde, hasarlılık sürprimi uygulanır. %500'e kadar çıkabilir. Hasarsızlık ve hasarlılık bilgileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin TRAMER adlı veri bankasında tutulmaktadır. Sigorta şirketleri, Trafik poliçesi düzenlerken TRAMER veritabanını kontrol ettiklerinden, önceki poliçenin farklı bir sigorta şirketinden düzenlenmiş olması halinde dahi hasarsızlık bilgileri aynı kalmaktadır. Hasarsızlık indirimi, sigortalı aracı değil, aracı işleten kişiyi takip eder.

Trafik Sigortası Limitleri Nedir?

Zorunlu trafik sigortasındaki limitler trafik kazasında oluşacak zararın türüne göre değişir. Herhangi bir can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilmesi gereken miktar, yaralanma olması durumunda hastane masrafları için ödenecek miktardan farklıdır. Aynı şekilde sadece maddi hasar olması durumunda da ödenecek rakam farklılık gösterir. Böyle durumlarda ödenecek miktar her sene değişmekte ve böylece her sene ödenecek primlerde de değişiklik olmaktadır.

Zorunlu trafik sigortasının sağladığı güvenceler şu şekildedir:
• Kişi başına ölüm ve tedavi masrafları
• Kaza başına ölüm ve tedavi masrafları
• Kaza başına maddi zarar tutarları

Uygun Fiyata Trafik Sigorta Poliçesi Almanın Yolu Nedir?

Trafik sigorta poliçelerinin süresi 1 yıldır ve her yıl yenilenmesi zorunludur. Ödediğiniz tutar da 1 yıllık poliçe içindir. Sigorta sektörü içerisinde birçok sigorta şirketi bulunmaktadır. Bu şirketler verdikleri teminatlar ile aracınızı güvence altına alırlar. Peki bu şirketler arasından ekonomik sigorta poliçesi alımını nasıl yapacaksınız? Acenteliğimiz bu konuda geçmişten gelen deneyim ve tecrübesi ile size destek sunmaktadır. Günümüzde çok abartılı fiyatlara trafik sigorta poliçesi satılmaktadır. Bunun için müşteriyi düşünen ve müşteri odaklı çalışmalar yaparak trafik sigortası poliçesi konusunda en uygun prime poliçe almanız sağlanmaktadır. 14 yıllık sigortacılık tecrübemiz ile sizin bütçenize uygun sigorta poliçelerine ulaşmanız sağlanmaktadır. Kaliteli hizmet verilerek ayrıca ödeme kolaylıklarından yararlanarak aracınıza poliçe satın alabilirsiniz. Sizin için online olarak trafik sigorta poliçesi teklifleri listeliyor ve en ekonomik olanı seçmenize yardımcı oluyoruz. Birçok sigorta şirketinden online olarak alınan teklifleri en kısa süre içerisinde sizinle buluşturuyoruz. Tüm bu hizmetler alanında uzman kadro tarafından verilmektedir. Güvenilir ve ilkeli çalışmalarımız ile sektör içerisinde en çok tercih edilen firmamız gün geçtikçe hizmet ağını da geliştirmektedir.

Uygun fiyata Poliçe Almanın Yolu:
• Poliçe almadan önce size güven duygusu verecek ve sizi doğru yönlendirecek sigorta danışmanı edinin. Çünkü sigorta danışmanı primlere etki eden durumları bildiği için uygun fiyata poliçe almanızı sağlayacaktır.
• Tek sigorta şirketinin verdiği fiyat ile yetinmeyin. Birden çok sigorta şirketinden teklif alınmasını sigorta danışmanınızdan isteyin.
• Sigorta poliçesi 1 yıllık olduğundan bu yıl süresi içerisinde iyi şoför olmaya özen gösterin. Herhangi bir kazaya karışmayın. Kaza yaparsanız ödeyeceğiniz primlerde de artış olacaktır.
• Araç sahibinin de yaşı önem taşır. Yeni trafiğe çıkan biri daha fazla ücret ödeyecek iken siz yaş itibari ile daha az prim ödersiniz.
• Aracınızın plakası da primi etkiler. İstanbul ile başka bir ilin ödeyeceği primler farklıdır.
• Trafik sigortanızın yenilemesi geldiğinde vaktinde yenilemeye çalışın. Süresini geçirirseniz ödeyeceğiniz prim cezalı olacaktır.
Trafik Sigortası Poliçenize Birlikte Karar Verelim.
Trafik poliçesi satın almadan önce sizin için en uygun primi birlikte belirleyelim. Sizin memnun olmanız için gereken tüm hizmet profesyonel olarak verilmektedir. Ayrıca kurumsal yapımız ile sektöre öncülük eden firmamız trafik sigorta poliçenizi ekonomik olarak almanıza yardımcı olur. Poliçe yenileme dönemiz takip edilerek vakti geldiğinde tarafınıza bilgi verilir. Ayrıca trafik sigorta poliçenizi taksitle de alabilme imkanına sahipsiniz. Online olarak sunulan teklifleri görüntüleyebilir en uygun olanı seçebilirsiniz. Ayrıca kurumsal müşteri hizmetlerimiz ile iletişim kurarak gereken desteği alabilirsiniz.
image

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, sizi, ailenizi ve evinizi meydana gelebilecek birçok riske karşı teminat altına alan önemli bir sigortadır. Yangın, deprem, sel, fırtına, hırsızlık, yıkılma, kira kaybı ve daha birçok riske karşı evinizi ve eşyalarınızı güvence altına almak için konut sigortası sahibi olmalısınız.

    Devamı...
image

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası, sizi, ailenizi ve evinizi meydana gelebilecek birçok riske karşı teminat altına alan önemli bir sigortadır. Yangın, deprem, sel, fırtına, hırsızlık, yıkılma, kira kaybı ve daha birçok riske karşı evinizi ve eşyalarınızı güvence altına almak için konut sigortası sahibi olmalısınız. Bu poliçe ile eviniz için tam koruma sağlayabilirsiniz. Ailenizde huzur ve güvenlik içinde yaşamanız için geniş teminat içeren konut sigortası, tek poliçede çok sayıda riske karşı koruma sağlar.

Konut sigortası zorunlu değildir, ancak hayatınız boyunca çalıştığınız kıymetlere gelecek zararlara karşı önemli bir ihtiyaçtır. Kanunen belirlenen limitler dahilinde deprem sonrasında yaşanan bina hasarlarını teminat altına alan zorunlu deprem sigortası DASK ile evinizi teminat altına alır. Ancak DASK sigortası, sadece deprem için belirli limitler dahilinde geçerli bir üründür. Evinizdeki kıymetli varlıklar ve eşyalar için zorunlu deprem sigortasının yanı sıra konut sigortası da yaptırmalısınız. Böylelikle eviniz hem deprem hem de diğer tüm risklere karşı kapsam altında olur.

Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina teminatı ile içerisindeki her tür sabit tesisat da sigorta kapsamına girer. Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence satın alınır. Kiracılar sadece eşya teminatı alarak eşyalarını güvence altına aldırabilir.

Konut sigortası teminatları

Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede seçilmelidir.
1. Konut Sigortasında Bulunan Ana Teminatlar
Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminatıdır. Yangın teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.
2. Konut Sigortasında Bulunan Ek Teminatlar
Konut sigortasının teminatları ek teminatlarla genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınır.
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır.
Sel/su baskını: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.
Cam kırılması: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.
Ferdi kaza: Sigortalının riziko adresinde poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde lehdarına, sürekli olarak sakat kalması halinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.
Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.
Yardım hizmetleri: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.
Enflasyondan korunma: Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE'nin oranı baz alınır.
Deprem ve yanardağ püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir.
Dahili su: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.
Yer kayması: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.
Araç çarpması: Kara ve hava taşıtlarının sigortalı konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
Fırtına: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
Yangın mali mesuliyet ve kira kaybı: Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.
Enkaz kaldırma: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.

TT PLATİN SİGORTA olarak, sizi dinler ve ihtiyaç duyduğunuz tüm ek teminatları sizinle birlikte belirleyerek size en uygun ve geniş kapsamlı konut sigortası teklifini hazırlarız. Türkiye’nin en güvenilir sigorta şirketleri arasından size en cazip teklifi sunarız. Size özel hazırlanacak teklifi almak için hemen 444 7 297 numaralı telefonu 7/24 arayarak da bize sorularınızı yöneltebilir, teklif talebinde bulunabilirsiniz.
image

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? (DASK)

Deprem sigortası, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

    Devamı...
image

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir? (DASK)

Deprem sigortası, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan DASK, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurumdur, 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir ve Hazine Müsteşarlığı’nca denetlenir. Zorunlu Deprem Sigortası’nın sağladığı teminat tutarları, her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yeniden belirlenmektedir. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, deprem ile depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar.

Zorunlu deprem sigortası ile ilgili maddi zararlar Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Hangi Binalar DASK Kapsamına Girmektedir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde 'mesken' olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir. Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.

Hangi Binalar DASK Kapsamı Dışında Kalır?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir. Bunların yanı sıra mesken olarak kullanılamayan bakımsız, harap ve meskun binalar da deprem sigortası kapsamı dışındadır. Belediye denetiminin olmadığı köy yerleşimleri gibi alanlarda deprem sigortası yaptırmak zorunlu olmamakla birlikte, bina sahipleri istediği takdirde ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir. Buna benzer olarak tamamı ticari amaçlar için kullanılan binalar için de isteğe bağlı olarak ihtiyari deprem sigortası yapılabilmektedir.

Ülkemizin jeolojik, coğrafi özellikleri ve iklim karakteristiği nedeniyle doğal afetlerin sıklıkla yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda son 60 yıl içerisinde doğal afetlerin yol açtığı yapısal hasar istatistikleri dikkate alındığında, bu tür hasarın 2/3'ünün deprem nedeniyle meydana geldiği anlaşılmıştır. Bu durum da deprem sigortasının önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. İhtiyacınıza göre edineceğiniz bir deprem poliçesi sayesinde devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye sahip olmanız mümkündür. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği açıktır. Güncel deprem haritaları incelendiğinde, topraklarımızın %96’sının farklı tehlike derecelerdeki deprem kuşaklarında olduğu görünmektedir. Nüfusun %98’i de bu bölgelerde yaşamaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası yaşanacak olası bir deprem sonrası oluşacak hasarların telafisi için yasal bir zorunluluktan öte, yaşamsal bir zorunluluktur.


~ DEPREM GEÇECEK HAYAT DEVAM EDECEK~
image

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlığınız ile ilgili risklerin karşılanmasına yönelik yaptırılan ve kişiye özel olan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortası ile poliçe sonrası oluşabilecek riskleri teminat kapsamına alabilirsiniz. Sağlık sigortasının süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır.

    Devamı...
image

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlığınız ile ilgili risklerin karşılanmasına yönelik yaptırılan ve kişiye özel olan bir sigorta türüdür. Sağlık sigortası ile poliçe sonrası oluşabilecek riskleri teminat kapsamına alabilirsiniz. Sağlık sigortasının süresi poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıldır. Sağlık sigortası kapsamında yatarak tedavi ve ayakta tedavi olmak üzere iki türlü tedavi teminatı vardır. Yatarak tedavi teminatının tek başına alınma ve kullanılma imkanı bulunurken, ayakta tedavi teminatı yalnız başına alınamamaktadır. Sağlık sigortalarında genel olarak her iki teminat beraber alınmaktadır.

Hastalığın tedavisi için cerrahi bir uygulama ya da hastanede yatış gerekiyorsa kullanılan teminat, yatarak tedavi teminatıdır. Sigorta şirketi oluşacak olan masrafları poliçede belirtilen yatarak tedavi limitleri içerisinde karşılar. Ameliyat giderleri, oda - refakatçi giderleri, özellikli tedavi, yoğun bakım giderleri, suni uzuv giderleri, ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil durumlar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ayakta tedavi teminatı ise, genel olarak sağlık sigortası poliçelerinde belirtilmiş olan özel ve genel şartlar doğrultusunda yatarak tedavinin kullanılmadığı durumlarda devreye girer. Sigortalının doktor, ilaç, tahlil, röntgen, MR, tomografi, sintografi, koruyucu hekimlik, fizik tedavi, 0-6 yaş çocukluk aşıları gibi masrafların karşılandığı teminattır.

Sağlık Sigortasının Avantajları

1. Kaza durumunda rahatsızlanmanız ya da normal bir zamanda hastalanmanız durumunda devlet hastanesinde yer bulamayabilir ya da çok sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda anlaşmalı olan özel sağlık kuruluşlarını tercih etme şansınız olacaktır.
2. Özel sağlık kuruluşlarında muayene olduğunuzda ya da tedavi gördüğünüz ödeyeceğiniz para miktarı sigortanız olmadığınızda ödeyeceğiniz bedelden oldukça düşük olacaktır. Çok büyük masraflarda da özel sigortanız sizi büyük sıkıntılardan kurtarmış olacaktır. Üstelik bu durum poliçe süresi boyunca yani 1 yıl devam eder.
3. İstediğiniz özel sağlık kuruluşunu seçebilme özgürlüğüne sahip olabileceğiniz gibi istediğiniz doktordan da sağlık hizmeti alabileceksiniz.
4. Seçtiğiniz özel sağlık kuruluşundan konforlu ve kaliteli hizmet alırken bu sayede ne kadar özel olduğunuzu da hissedersiniz.
5. Satın aldığınız ürüne ve poliçe şartlarına bağlı olarak ayakta ve yatarak olduğunuz tedavilerinizin masrafları yurt içinde karşılandığı gibi yine poliçe şartlarına bağlı olarak yurt dışında da güvence altına alınır.

Sağlık sigortası yaptırarak sağlığınızı güvence altına alın! Sigorta şirketi, bir hastalık ya da kaza halinde sağlık giderlerinizi sizin adınıza ödesin
image

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalının, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan poliçedir. Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu değildir.

    Devamı...
image

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Sigortalının, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan poliçedir. Sigorta poliçesinin kapsamı ancak SGK tarafından kapsam altına alınmış kişiler için geçerli olup, aksi durumda kişilerin poliçe kapsamına alınması söz konusu değildir.

Teminatlar
Tamamlayıcı Sağlık sigortası 2 ana teminattan oluşmaktadır:

Yatarak tedavi teminatı
Yatarak tedaviler, aşağıda belirtilen teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak karşılanmaktadır.
• Cerrahi ve Dahili Yatışlar
• Yoğun Bakım
• Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
• Koroner Anjiyografi
• Küçük Müdahale Giderleri
• Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri

Ayakta Tedavi Teminatı
İsteğe bağlı olarak, Yatarak tedavi teminatlarına ilaveten aşağıdaki teminatlar poliçeye dahil olur.
• Doktor muayenesi
• Röntgen/görüntüleme
• Laboratuvar/tahlil
• İleri tanı yöntemleri
Ayakta tedavi teminatları, poliçenin özel şartlarına göre yılda belirli sayıda vaka ile sınırlı olabilir. Muayene ve aynı muayeneye bağlı tetkik/tahlilleriniz 1 vaka olarak kabul edilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını Nasıl Kullanacağım?
• Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi
• SGK ile anlaşmalı olan hastane ile sigorta şirketinin tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe özel anlaşmasının olması
• SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun SGK ile anlaşmalı olması
• Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.

Sağlık poliçeleri 1 yıllık düzenlenir.
image

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi, daimi sakat kalması ya da kaza sonrası tedavi masrafları riskine karşı verilen bir teminattır.

    Devamı...
image

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Poliçe başlangıç tarihinden itibaren, poliçe süreci boyunca ani, harici ve sigortalının iradesi dışında gerçekleşen bir kaza sonucu sigortalının vefat etmesi, daimi sakat kalması ya da kaza sonrası tedavi masrafları riskine karşı verilen bir teminattır.

Kaza
Ani ve harici bir olayın etkisiyle sigortalının iradesi dışında vefat etmesi veya bedeni bir zarar görmesidir.

Vefat Teminatı Sigortalının poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde vefat etmesi halini kapsar.

Sürekli Sakatlık Teminatı
Sigortalının poliçe teminatı kapsamına giren bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sürekli sakatlığa uğraması halinde sakat kalan uzuvlarının tıbben saptanması durumunda genel şartlarda yazılı oranlara göre tazminat ödenir.

Tazminat Bedel
Poliçe üzerinde belirtilen limitler ve teminatlar çerçevesinde , sigortalının Ferdi Kaza Genel Şartları’na giren bir kaza sonucu ölümü halinde teminat limitinin tamamı, sürekli sakatlığı halinde teminat limitinin Genel Şartlarda belirtilen oranı, kaza sonucu tedavisi halinde tedavi masrafları tazminat miktarı ödenir. Ayrıca Üçüncü Şahıslara verilebilecek zararlarda yine poliçede belirtilen teminat ve şartlar dahilinde ödenir.

Standart Teminatlar
• Kaza sonucu Ölüm Teminatı
• Kaza sonucu Sürekli Sakatlık Teminatı
• Kaza sonucu Tedavi Masrafları Teminatı
• Kişisel Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

İsteğe Bağlı Teminatlar
• Hukuksal Koruma Teminatı
• Araç Yardım Hizmetleri
• Konut Yardım Hizmetleri
• Seyahat Yardım Hizmetleri
• Danışmanlık Hizmetleri

Ferdi Kaza poliçeleri 1 yıllık düzenlenir.
image

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

    Devamı...
image

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha rahat yaşayabilmeleri, gelir elde ettikleri dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de koruyabilmeleri ve ihtiyaç duyacakları ek harcamalarını rahatça karşılayabilmeleri için mevcut kamu sosyal güvenlik sistemlerine tamamlayıcı olarak oluşturulan bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik Sistemi:
• Bireylerin emeklilik dönemlerinde, kendi birikimleri oranında ek bir gelir sağlamaya yönelik,
• Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gözetim ve denetim altında tutulan ve özel emeklilik şirketleri tarafından faaliyetleri yürütülen,
• Gönüllü katılıma dayalı, kamu sosyal güvenlik sistemlerini tamamlayıcı bir emeklilik sistemidir.

Bireysel Emeklilik te Devlet Katkısı Nedir?
Devlet Katkısı, devletin Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Bireysel Emeklilik katılımcılarına, bireysel emekliliğin teşvik edilmesi amacıyla yaptığı destek ödemesidir. Devlet Katkısı uygulaması, bireysel emeklilik katılımcılarını düzenli tasarruf yapmaya teşvik etmenin yanı sıra ekonomik istikrar ve büyüme sağlayan yurt içi tasarrufların da artırılması amacıyla hayata geçirilmiştir. Devlet katkısı uygulaması ile düzenli veya toplu olarak yatırdığınız tüm katkı paylarının %25'i oranında devlet katkısı da elde edebilirsiniz.

1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla;
• En az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ine,
• En az 6 yıl sistemde kalanlar %35'ine,
• En az 10 yıl sistemde kalanlar %60'ına,
• 10 yıl sistemde kaldıktan sonra 56 yaşını dolduranlar veya vefat/maluliyet nedeniyle sistemden ayrılanlar, getirileri dahil devlet katkısının tamamına hak kazanırlar.

Kimler Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir?
18 yaşını dolduran herkes Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. Katılımcıların devlet katkısından faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etmeseler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Katılımcı hakları
• 56 yaşında emeklilik hakkı
• Bireysel Emeklilik Sistemi, gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Katılımcılar, kendi ihtiyaçlarına ve yatırım tercihlerine göre düzenlenecek Bireysel Emeklilik sözleşmesini imzalayarak ve belirlenen tutardaki katkı payını ödeyerek sisteme dahil olabilirler.
• Katılımcılar, en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak koşuluyla emeklilik hakkı kazanırlar. Bu kriterler, sistemden emekli olarak ayrılmak ve vergi anlamında maksimum faydanın sağlanması açısından önem taşımaktadır. Sistemden stopaj vergileri ödenmek suretiyle istendiği zaman ayrılmak mümkündür.
• Emekliliğe kadar geçecek sürede ödenen katkı payları, emeklilik şirketi tarafından kurulmuş olan bireysel emeklilik yatırım fonlarında, farklı bireysel emeklilik planları içerisinde değerlendirilir.
• Bireysel Emeklilik Sistemi beraberinde hem bireyler hem de kurumlar için çeşitli faydalar getirmektedir.
• Bireysel olarak kendisinin ve sevdiklerinin geleceğine önem veren ve ek bir güvence talep eden 18 yaşını doldurmuş herkes bu sistemden yararlanabilir. Kurumsal alanda ise insan kaynakları politikalarına önem veren, nitelikli iş gücünün motivasyonunu ve dolayısı ile de toplam performansı artırmayı hedefleyen tüm kurumlar, bu sistemde vergi avantajı dahil çeşitli olanaklar bulacaktır.

Nasıl emekli olunur?
Emekli olabilmeniz için en az 10 yıl Bireysel Emeklilik sisteminde kalmanız koşuluyla 56 yaşınızı doldurmanız yeterlidir. Emekli olduğunuzda birikimlerinizi tek seferde, toplu olarak veya düzenli geri ödeme şeklinde alabilirsiniz.

Temel haklar
• Katılımcı, aynı şirkette seçmiş olduğu planlarını yılda en fazla dört kez ve fon oranlarındaki dağılımını yılda en fazla altı kez değiştirme hakkına sahiptir.
• Bireysel Emeklilik planı kapsamındaki birikim, sözleşmenin yürürlüğünden itibaren 2 yıl boyunca başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz. Ancak başka bir emeklilik şirketinden aktarım yoluyla gelen sözleşmeler için bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
• Katkı payı ödemeye ara verebilir, ara ödemeler yapabilir.
• Emeklilik öncesi sistemden ayrılma hakkına sahiptir.
• Katılımcının vefatı halinde birikimleri lehtarına, lehtar belirtilmemiş ise kanuni mirasçılarına ödenir.
• Katılımcı emekliliğe hak kazanmış ise aynı şirkette ve farklı şirkette bulunan bireysel emeklilik sözleşmelerini bekleme süresi şartı aranmadan birleştirebilir.
• Emekliliğe hak kazandıktan sonra katılımcı tercihine göre birikimlerini toplu para, aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık maaş, kısmen toplu para, kısmen maaş şeklinde alabilir.

Birikimlerin geri ödenmesi
Kanun, devlet katkısının yanı sıra katılımcıların birikimlerini geri öderken de avantajlı düzenlemeler getirmiştir.
BES'ten çıkışlarda katılımcının tüm birikim tutarı üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması yerine sadece getiri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılması usulü getirilmektedir. Bu uygulama, 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.


~ BES, %25 devlet katkısı ile artık daha da avantajlı! ~

Bize ulaşarak kasko, trafik, sağlık sigorta poliçe teklifleri alabilirsiniz.

Bize Ulaşın